Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

A tradição guerreira do Katori Jinguu

  • Aumentar tamanho da fonte
  • Tamanho da fonte padrão
  • Diminuir tamanho da fonte

Treino - 03 Agosto 2014